Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14) i članka 14. stavka 3. i članka 48. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Sportskog saveza Grada Zagreba, na 6. sjednici održanoj 02. rujna 2015. godine, donijela je

STATUT
Sportskog saveza Grada Zagreba

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

Članak 2.

Naziv Saveza je: Sportski savez Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Savez).

Skraćeni naziv Saveza je: SSGZ.

Članak 3.

Savez djeluje na području Grada Zagreba.

Sjedište Saveza je u Zagrebu.

Članak 4.

Savez ne dopušta rasnu, etničku, nacionalnu, vjersku, političku i spolnu diskriminaciju te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 5.

Savez je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga kod nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba i u Registar sportskih djelatnosti.

Članak 6.

Savez ima zastavu i znak.

Znak Saveza sastoji se od crvenog kvadrata u kojem je, crvenim slovima s bijelom sjenom, upisan skraćeni naziv Saveza, uz deblju plavu crtu ispod donje stranice kvadrata.

Uporaba i zaštita znakovlja uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Upravni odbor Saveza.

Članak 7.

Savez ima pečat.

Pečat Saveza je okruglog oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Grada Zagreba, a uz rub pečata ispisan je naziv Sportski savez Grada Zagreba.

Uporaba pečata uređuje se odlukom glavnog tajnika Saveza.

Članak 8.

Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik i glavni tajnik.

Glavni tajnik zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje u pravnom prometu na osnovi planova i programa djelatnosti Saveza, financijskog plana i odluka Skupštine i Upravnog odbora.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 9.

Ciljevi Saveza su:

 • razvitak i promicanje sporta na području Grada Zagreba,
 • poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa, razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, sporta gluhih osoba i osoba s invaliditetom,
 • usklađeno obavljanje ukupne sportske djelatnosti i provođenje zajedničkih sportskih programa te ostvarivanje javnih potreba u sportu Grada Zagreba,

Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Članak 10.

Djelatnosti Saveza su:

 • usklađivanje aktivnosti svojih članova;
 • poticanje i promicanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sporta djece, mladeži, studenata, sporta gluhih i osoba s invaliditetom;
 • objedinjavanje i usklađenje programa sporta i predlaganje programa javnih potreba u sportu, sudjelovanje u njegovu ostvarivanju i skrb o namjenskom korištenju sredstava za provođenje tog programa;
 • skrb o kategoriziranim sportašima i uređenje opsega i načina ostvarivanja njihovih prava, te sudjelovanje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja;
 • suradnja u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih;
 • organizacija sustavne zdravstvene zaštite registriranih sportaša;
 • promicanje stručnog rada u sportu i sudjelovanje u skrbi o javnim sportskim građevinama;
 • raspolaganje sredstvima proračuna namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Zagreba sukladno odluci Gradske Skupštine Grada Zagreba;
 • unapređenje stručnog rada, nadzor stručnog rada te skrb o usavršavanju stručnih kadrova;
 • sudjelovanje u organiziranju sportskih priredaba od značaja za Grad Zagreb;
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, drugim propisima i povjerenih mu od njegovih članova.

Članak 11.

Radi stjecanja prihoda za ostvarivanja utvrđenih ciljeva i obavljanja svojih djelatnosti Savez može osnovati trgovačko društvo ili ustanovu.

III. ČLANSTVO SAVEZA

Članak 12.

Članovi Saveza su sportski savezi Grada Zagreba i druge pravne osobe u sustavu sporta.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka slobodno odlučuju o udruživanju u Savez i istupanju iz članstva Saveza.

Članak 13.

Članovi Saveza mogu biti redovni, pridruženi i privremeni.

Sportski savezi Grada Zagreba i Društvo sportaša veterana svih sportova Grada Zagreba, o čijem je članstvu Skupština donijela odluku, redovni su članovi Saveza.

Pridruženi članovi Saveza su druge pravne osobe iz sustava sporta.

Novoprimljeni sportski savezi imaju status privremenog člana.

Status privremenog člana traje najmanje dvije godine ili duže ovisno o odluci Skupštine Saveza i u tom razdoblju Savez prati djelovanje privremenog člana. Ukoliko po isteku vremenskog roka određenog za privremeno članstvo, privremeni član ne ispunjava uvjete za primitak u redovno članstvo, njegovo članstvo u Savezu automatski prestaje. Za vrijeme trajanja privremenog članstva pripadajući savez ima prava i dužnost kao i pridruženi član Saveza.

Na početku svake kalendarske godine, prilikom usvajanja Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba i Plana sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Zagreba, Skupština će, na prijedlog Upravnog odbora, utvrditi rang sportova u Programu javnih potreba sporta Grada Zagreba, te sukladno tomu utvrditi listu redovnih i pridruženih članova Saveza, s pripadajućim brojem predstavnika.

Članak 14.

Sportski savezi, da bi postali članom Saveza, uz zahtjev za udruživanje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da u tom sportu postoji nacionalni i međunarodni sportski savez priznat od Međunarodnog olimpijskog odbora, odnosno da je učlanjen u udruženje međunarodnih sportskih federacija – SportAccord, sukladno važećoj nomenklaturi sportova HOO-a;
 • da u istom sportu već nije osnovan sportski savez koji je član Saveza;
 • da su osnovani u skladu sa zakonom i registrirani kod nadležnog upravnog tijela, s urednim mandatima tijela upravljanja;
 • da im je cilj osnivanja obavljanje sportske djelatnosti i promicanje sporta u Gradu Zagrebu;
 • da odlukom o udruživanju prihvate zajedničke osnove udruživanja, zajedničke ciljeve, programe i zadaće utvrđene ovim Statutom, drugim aktima, planovima i programima;
 • da postoje kadrovski, stručni, te osnovni materijalni uvjeti za rad minimalno tri sportska kluba u kojima su u sustavu natjecanja članovi (sportaši) u svim dobnim skupinama, propisane pravilima nacionalnih i međunarodnih federacija tog sporta;
 • da sportski klubovi članovi sportskih saveza svoju sportsku djelatnost obavljaju na teritoriju Grada Zagreba;
 • da sportski savez ima u svom sportu barem jednu osobu najviše stručne kvalifikacije tog sporta, sukladno odredbama Zakona o sportu;
 • da sportski savez vodi registar svojih članova (sportskih klubova i drugih udruga, te registar njihovih članova – sportaša) dostupan Savezu za potrebe izrade programa javnih potreba u sportu i rangiranje sportova;
 • da utvrđuje godišnji program i plan, te temeljna financijska izvješća na najvišim tijelima upravljanja gradskih saveza, dostupan Savezu;
 • da je nadležno tijelo saveza donijelo Odluku o udruživanju u Savez.

Trgovačka društva, ustanove i sportske udruge, da bi postali članom Saveza, uz zahtjev za udruživanje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da su osnovani u skladu sa zakonom i registrirani kod nadležnog tijela te s urednim mandatima tijela upravljanja;
 • da im je cilj osnivanja obavljanje sportske djelatnosti;
 • da odlukom o udruživanju prihvate zajedničke osnove udruživanja, zajedničke ciljeve, programe i zadaće utvrđene ovim Statutom, drugim aktima, planovima i programima;
 • da je njihovo nadležno tijelo donijelo Odluku o udruživanju u Savez.

O ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje Skupština Saveza na prijedlog Upravnog odbora.

Zahtjevu za učlanjenje sportski savezi i druge pravne osobe u sustavu sporta prilažu dokaze o ispunjenju kriterija i uvijeta iz stavka 1. i 2. ovog članka, a naročito:

 • statut
 • rješenje o upisu u registar nadležnog gradskog tijela
 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata u djelatnosti,
 • popis članova
 • podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje
 • dokaze o stručnim, kadrovskim i osnovnim materijalnim uvijetima rada udruženih članova (klubova), te dokaz o stručnoj kvalifikaciji najvišeg stupnja barem jedne osobe u tom sportu
 • opis osnovnih značajki sporta (ili pravnog subjekta u sustavu sporta) te dosadašnjem djelovanju saveza ili pravnog subjekta u sustavu sporta.

U jednom sportu priznaje se samo jedan sportski savez, odnosno sportski savezi grane sporta neće se priznavati u članstvo Saveza.

Registar članova kojeg vodi Glavni tajnik elektroničkim putem, sadrži podatke o nazivu člana, adresi sjedišta, OIB-u, e-mail adresi, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Savezu.

Članak 15.

Za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova koji su mu povjereni Savez je odgovoran svojim članovima, a Gradskoj Skupštini i gradonačelniku Grada Zagreba, u onoj mjeri / u dijelu u kojem raspolaže sredstvima Proračuna Grada Zagreba.

Članak 16.

U ostvarivanju zajedničkih interesa, zadaća i poslova koje su članovi povjerili Savezu, odnosno zadaća i poslova koji su mu u djelokrug stavljeni Zakonom o sportu, članovi imaju prava, obveze i odgovornosti:

 • utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja sporta u Gradu Zagrebu;
 • utvrđivati prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba;
 • koristiti dodijeljena sredstva sukladno programu;
 • birati predstavnike u Skupštinu i druga tijela u skladu s odredbama ovoga Statuta i preko njih upravljati sveukupnim poslovima Saveza;
 • provoditi aktivnosti kojima se ostvaruju zajednički interesi i zadaće;
 • izvršiti financijske obveze za ostvarivanje djelatnosti povjerenih Savezu;
 • redovito svake godine, minimalno jednom, održati skupštinu i podnijeti joj godišnji program, plan i financijsko izvješće;
 • ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze u svezi zajedničkih interesa, zadaća i poslova.

Članak 17.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • prestankom postojanja člana (brisanjem iz registra);
 • istupom po vlastitoj odluci člana;
 • odlukom Skupštine Saveza o isključenju člana ukoliko član ne ispunjava uvjete za članstvo u Savezu; ako član stalno i poslije pisanog upozorenja radi suprotno zajedničkim interesima, zakonu i ovom Statutu;
 • u slučaju da član Saveza nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja;
 • otvaranjem stečaja;
 • ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili ako nije održao skupštinu najmanje jednom godišnje te podnio istoj financijsko izvješće;
 • u slučaju donošenja odluke o prestanku članstva u Savezu radi otvaranja stečaja, posebnom odlukom Saveza može se utvrditi pravo kao i razdoblje financijskog praćenja sportaša, klubova i sl. tog sporta, radi zaštite interesa sportaša i stečenih prava toga sporta;

U slučaju da članu Saveza prestane članstvo u Savezu, dužan je u cijelosti izmiriti sve preuzete obveze prema Savezu.

Skupština Saveza, na prijedlog Upravnog odbora donosi odluku o prestanku članstva u slučaju iz alineje 3. stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Savez je član Hrvatskog olimpijskog odbora.

Savez se može udružiti u udruženja iz drugih djelatnosti i međunarodna sportska udruženja kada je to od interesa za zagrebački sport i kada je u skladu s pozitivnim propisima, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i međunarodnim sportskim propisima.

IV. UPRAVLJANJE SAVEZOM

Članak 19.

Članovi sudjeluju u upravljanju poslovima Saveza preko svojih predstavnika u Skupštini.

Predstavnici redovnih članova u Skupštini Saveza za svoj rad odgovorni su članovima koji su ih birali i Skupštini.

Članak 20.

Tijela Saveza su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjednik,
 • Glavni tajnik.

1. SKUPŠTINA SAVEZA

Članak 21.

Skupština Saveza:

 • donosi i mijenja Statut Saveza;
 • predlaže strategiju i politiku razvoja zagrebačkog sporta;
 • utvrđuje kriterije i mjerila za programiranje i financiranje javnih potreba u sportu Grada Zagreba;
 • utvrđuje prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (te njihove izmjene i dopune) i prijedlog plana sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Zagreba;
 • donosi financijski plan Saveza kao udruge i godišnji obračun poslovanja;
 • podnosi izvješća nadležnim tijelima gradske uprave u svezi s pitanjima iz djelatnosti sporta;
 • usvaja izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba i izvješća o izvršenju financijskog plana Saveza;
 • predlaže oblike upravljanja i korištenja sportskih objekata;
 • odlučuje o primitku novih članica;
 • bira i opoziva članove Upravnog odbora i drugih tijela, ako to nije drugačije utvrđeno ovim Statutom;
 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza;
 • ustanovljuje nagrade i priznanja;
 • donosi Poslovnik o unutarnjem ustrojstvu i radu Skupštine i njenih tijela;
 • donosi odluku o prestanku postojanja Saveza
 • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom odnosno za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza.

Članak 22.

Skupštinu Saveza čine predstavnici članova Saveza.

Mandat predstavnika člana u Skupštini traje četiri godine.

Članak 23.

Sportski savez kao redovni član Saveza, razvrstan u 1. - 3. razred sportova, sukladno statusu sportova u programu ima dva predstavnika, s pravom svakog od predstavnika na po jedan glas.

Sportski savez kao redovni član Saveza, razvrstan u 4. – 5. razred sportova, sukladno statusu sportova u programu ima jednog predstavnika, s pravom svakog od predstavnika na po jedan glas.

Društvo sportaša veterana svih sportova Grada Zagreba ima jednog predstavnika, s pravom na jedan glas.

Sportski savezi školskog sporta, studentskog sporta, sporta gluhih, sporta osoba s invaliditetom, te sportske rekreacije imaju svaki po jednog predstavnika, s pravom na po jedan glas svakog od predstavnika.

Predstavnike redovnih članova u Skupštini biraju članovi iz sastava svojih članova i redova istaknutih stručnih i društvenih radnika u sportu i sportaša. Predstavnik ne može biti osoba koja ne može biti predstavnik u skupštini ili izvršnom tijelu sportskog saveza.

Članak 24.

Skupština može privremeno priznati novi sportski savez na rok od dvije godine ili drugo razdoblje koje utvrdi Skupština, a u kojem će Savez pratiti djelovanje podnositelja zahtjeva za učlanjenje, nakon kojeg u slučaju da nije donesena odluka o prijemu u članstvo Saveza, privremeno priznanje automatski gubi valjanost. Za vrijeme trajanja privremenog članstva pripadajući gradski savez ima prava i dužnosti kao i pridruženi članovi Saveza.

Članak 25.

Pravne osobe iz sustava sporta koji obavljaju sportsku djelatnost kao pridruženi članovi Saveza, te privremeni članovi, zajednički imaju jednog predstavnika u Skupštini Saveza, s pravom na jedan glas. Predstavnika bira Vijeće pridruženih članova, a kojeg čine po jedan predstavnik svih pridruženih i privremenih članova saveza.

Odluku o prijemu u članstvo ostalih pravnih osoba iz sustava sporta iz prednjeg stavka donosi Skupština Saveza na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 26.

Poslovnikom o unutarnjem ustrojstvu i radu Skupštine i drugih tijela Saveza, uređuje se način rada vijeća iz članka 25. ovog Statuta, te uvjeti i postupak izbora i opoziva predstavnika u Skupštini.

Članak 27.

Predstavnik u Skupštini Saveza sudjeluje u radu i odlučivanju zasnivajući svoje stajalište prije svega na:

 • zahtjevima provođenja utvrđene politike razvoja sporta u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj;
 • zajedničkim obvezama i odgovornostima za ostvarivanje programa javnih potreba u sportu;
 • težnjama ka ostvarivanju sportskih vrijednosti koje pridonose razvitku, afirmaciji i ugledu Republike Hrvatske i Grada Zagreba;
 • zajedničkim interesima svih članova i obvezi izvršenja poslova koji su Savezu stavljeni u djelokrug Zakonom o sportu.

Članak 28.

Predstavnika u Skupštini Saveza, za slučaj njegove spriječenosti da prisustvuje sjednici Skupštine, može zamijeniti druga osoba (zamjenik predstavnika) koju za tu sjednicu Skupštine opunomoći član, odnosno vijeće.

Zamjenik predstavnika može zamijeniti samo jednog predstavnika.

Članak 29.

Skupština Saveza odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Skupština može pravovaljano odlučivati (kvorum) ako je na sjednici nazočan najmanje jedan predstavnik više od polovine ukupnog broja predstavnika redovnih članova Skupštine.

Ako na zakazanoj Skupštini nije zadovoljen kvorum iz st. 2. ovoga članka, Skupština će se odgoditi za 30 minuta, te će se Skupština održati bez obzira na broj nazočnih predstavnika.

Ako ovim Statutom nije drukčije određeno Skupština Saveza donosi odluke većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednici.

Članak 30.

Skupština Saveza donosi odluke većinom glasova svih predstavnika o:

 • donošenju, izmjenama i dopunama Statuta;
 • prijedlogu programa javnih potreba u sportu i njegovoj izmjeni;
 • prijedlogu plana sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu i njegovoj izmjeni;
 • financijskom planu Saveza kao udruge (i njegovoj izmjeni) i godišnjem obračunu poslovanja;
 • izboru članova Upravnog odbora, predsjednika i dopredsjednika;
 • povjerenju Upravnom odboru i predsjedniku;
 • drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom ili drugim aktima.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih predstavnika pri izboru predsjednika i dopredsjednika u trećem izbornom krugu.

Glasovanje u Skupštini je javno.

Članak 31.

Sjednice Skupštine Saveza mogu biti redovne i izvanredne.

Redovne sjednice sazivaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Saveza.

Sjednice Skupštine sazivaju se na osobnu inicijativu predsjednika ili na zahtjev:

 • trećine ukupnog broja redovnih članova,
 • Upravnog odbora i glavnog tajnika,
 • Gradskog upravnog tijela nadležnog za djelatnost,
 • Nadzornog odbora.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se na zahtjev redovnih članova i tijela iz stavka 4. ovog članka.

Predlagač za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine dužan je pripremiti pitanja i dokumente o kojima će Skupština raspravljati i odlučivati.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu skupštine iz stavaka 4. i 5. ovog članka, istu će sazvati predlagatelj, odnosno jedan od predlagatelja ako je sazivanje zahtijevala trećina ukupnog broja redovnih članova, a odluka sadržava dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

Skupština na izvanrednoj sjednici raspravlja i odlučuje samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Saveza koji su upisani u Registar članova Saveza prije isteka mandata tijelima Udruge.

2. UPRAVNI ODBOR

Članak 32.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Saveza.

Članak 33.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština;
 • provodi i osigurava izvršenje općih akata i odluka Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog kriterija i mjerila za programiranje i financiranje javnih potreba u sportu Grada Zagreba;
 • utvrđuje prijedlog planova i programa razvoja sporta i rada Saveza;
 • utvrđuje prijedlog Financijskog plana Saveza i predlaže godišnji obračun;
 • utvrđuje nacrt prijedloga programa javnih potreba i prijedlog plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba;
 • odlučuje o sredstvima u skladu s financijskim planom utvrđenim od Skupštine;
 • predlaže udruživanje novih članica;
 • upravlja i raspolaže imovinom Saveza;
 • prati rad udruženih članica i predlaže mjere za njegovo unapređenje;
 • bira i razrješava glavnog tajnika Saveza;
 • prati rad glavnog tajnika i stručne službe Saveza;
 • donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja Saveza;
 • odlučuje o uspostavljanju odnosa i suradnje sa sportskim udrugama i udruženjima u zemlji i inozemstvu, drugim organizacijama i tijelima, te imenuje članove delegacija ili predstavnike Saveza na međunarodnim i tuzemnim skupovima;
 • odlučuje o načinu obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova i ustrojstva stručne službe;
 • donosi odluku o prestanku likvidacijskog postupka;
 • donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Saveza;
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima.

Članak 34.

Upravni odbor ima 13 članova.

Skupština Saveza bira 11 članova Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Saveza, iz redova istaknutih stručnih i sportskih djelatnika i sportaša Grada Zagreba.

Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 35.

Članovi Upravnog odbora biraju se glasovanjem na osnovi liste kandidata koju predlaže predsjednik Saveza.

Predsjednik i dopredsjednik su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Članak 36.

Upravni odbor radi na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi o čemu odlučuje predsjednik Saveza.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.

Upravni odbor se mora sastati kad to zatraži:

 • Skupština,
 • 1/5 predstavnika u Skupštini,
 • pet članova Upravnog odbora,
 • glavni tajnik,
 • Nadzorni odbor.

Članak 37.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini Saveza.

Upravni odbor, odnosno predsjednik podnosi izvješće o svom radu i o radu Upravnog odbora svake godine Skupštini.

Članak 38.

Pojedine članove Upravnog odbora ili cijeli sastav Upravnog odbora Skupština Saveza može opozvati, ako se utvrdi da pojedini član ili Upravni odbor u cjelini ne radi odgovorno, ažurno i stručno te da to onemogućava izvršavanje zadaća Saveza.

Odluku o opozivu Skupština donosi natpolovičnom većinom svih predstavnika u Skupštini.

Članak 39.

Izbor i ostavka članova Upravnog odbora i način rada uređuju se Poslovnikom o unutarnjem ustrojstvu i radu Skupštine i drugih tijela Saveza.

3. NADZORNI ODBOR

Članak 40.

Nadzor nad radom i poslovanjem Saveza obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi među sobom.

Članak 41.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti predstavnici u Skupštini niti članovi Upravnog odbora.

Član Nadzornog odbora ne može biti osoba koja ne može biti predstavnik u skupštini ili izvršnom tijelu sportskog saveza.

Članak 42.

Nadzorni odbor radi na sjednicama, a odluke, nalaze i mišljenja donosi većinom glasova svih članova javnim glasovanjem.

Članak 43.

O svojim nalazima Nadzorni odbor izvješćuje glavnog tajnika, Upravni odbor i Skupštinu.

O nezakonitostima ili nepravilnostima koje se na vrijeme ne otklone, a nakon što su obaviještena tijela iz prednjeg stavka, Nadzorni odbor će izvijestiti tijela gradske uprave nadležna za nadzor u sportu.

Nadzorni odbor rješava sporove i sukobe interesa unutar Saveza.

Članak 44.

Tijela Saveza i Stručna služba dužni su Nadzornom odboru pružiti zahtijevane podatke, omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

Rad Nadzornog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

4. Predsjednik i dopredsjednik Saveza

Članak 45.

Savez ima predsjednika i dopredsjednika.

Predsjednika i dopredsjednika Saveza bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Izbor tijela upravljanja Savezom, kandidatura i izborni postupak detaljno se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine i drugih tijela Saveza.

Članak 46.

Predsjednik Saveza:

 • predstavlja i zastupa Savez,
 • skrbi da rad Saveza bude u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonima i drugim propisima, te politikom razvoja sporta i zajedničkim interesima udruženih članica utvrđenim planovima i programima,
 • priprema, saziva i vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 • utvrđuje sadržaj odluka, zaključaka i stajališta Skupštine i Upravnog odbora,
 • potpisuje opće i druge akte koje donosi ili utvrđuje Skupština i Upravni odbor,
 • usklađuje rad Skupštine i drugih tijela Saveza,
 • predlaže članove Upravnog odbora,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Predsjednika zamjenjuje i pomaže mu u radu dopredsjednik kojeg bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Članak 47.

Predsjednik i dopredsjednik Saveza za svoj rad odgovaraju Skupštini Saveza.

Predsjednik podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini Saveza.

5. Glavni tajnik Saveza

Članak 48.

Glavnog tajnika bira i razrješava Upravni odbor Saveza.

Upravni odbor Saveza bira glavnog tajnika nakon provedenog javnog natječaja, na prijedlog Natječajne komisije.

Glavni tajnik se bira na vrijeme od četiri godine.

Članak 49.

Za glavnog tajnika može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • da ima visoku stručnu spremu i pet godina radnog iskustva u struci, ili
 • da ima višu stručnu spremu i 10 godina radnog iskustva u struci
 • da ima organizacijske sposobnosti i dokazane rezultate kao djelatnik u sportu

Kandidati za funkciju glavnog tajnika Saveza dužni su priložiti pisani program svog rada i osnove razvoja djelatnosti Saveza.

Članak 50.

Natječaj za izbor glavnog tajnika raspisuje Upravni odbor Saveza najmanje tri mjeseca prije isteka vremena na koje je izabrana osoba koja obnaša tu funkciju.

Natječaj se objavljuje u javnim medijima.

Članak 51.

Ako se glavnog tajnika nije moglo na vrijeme izabrati, Upravni odbor Saveza imenovat će osobu koja će obavljati poslove glavnog tajnika do izbora na osnovi natječaja.

Članak 52.

Glavni tajnik Saveza:

 • zastupa i predstavlja Savez,
 • skrbi i odgovoran je za zakonitost rada Saveza i izvršavanje zakonom, drugim propisima i ugovorima utvrđenih obveza,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza kao udruge te odlučuje o sredstvima u okviru odluka Upravnog odbora i Skupštine,
 • odlučuje u granicama svojih ovlaštenja o zaključivanju ugovora, ustanovljavanju prava i obveza Saveza,
 • donosi pojedinačne akte iz oblasti radnih odnosa,
 • skrbi za javnost rada Saveza,
 • rukovodi radom Stručne službe i odgovoran je za njezin rad,
 • odgovoran je za osiguranje svih uvjeta za rad Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Saveza,
 • predstavlja Savez u skupštinama trgovačkih društva gdje je Savez osnivač,
 • predstavlja Savez u ustanovama gdje je Savez osnivač,
 • vodi registar članova,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktima ili odlukom Skupštine.

Članak 53.

Glavni tajnik je u svom radu samostalan.

Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru Saveza.

Glavni tajnik podnosi godišnje izvješće o svom radu Upravnom odboru Saveza, a ako izvješće ne bude prihvaćeno Upravni odbor odlučuje o povjerenju tajniku.

Članak 54.

Glavni tajnik svoja ovlaštenja za zastupanje može prenijeti pisanom punomoći na drugu osobu.

Opseg i trajanje punomoći određuje glavni tajnik.

O danoj punomoći glavni tajnik je dužan izvijestiti Upravni odbor na prvoj slijedećoj sjednici.

Vođenje registra članova glavni tajnik može odlukom prenijeti na drugu osobu.

6. Povjerenstva i druga radna tijela

Članak 55.

Za rad u pojedinom području djelatnosti Saveza Upravni odbor može osnovati stalna povjerenstva, ili privremena povjerenstva i druga radna tijela.

Stalna povjerenstva Upravnog odbora Saveza su:

 • Stručno-programsko povjerenstvo,
 • Povjerenstvo za nagrade i priznanja,
 • Povjerenstvo za nadzor stručnog rada,
 • Povjerenstvo za sportske objekte, opremu i rekvizite.

Stručno-programsko povjerenstvo ima 7 članova. Predsjednika povjerenstva imenuje Upravni odbor.

Povjerenstvo za nagrade i priznanja ima 5 članova. Predsjednika povjerenstva biraju članovi Povjerenstva na prvoj sjednici.

Povjerenstvo za nadzor stručnog rada ima 7 članova i obavlja poslove sukladno Pravilniku o nadzoru stručnog rada u zagrebačkom sportu. Predsjednika povjerenstva imenuje Upravni odbor.

Povjerenstvo za sportske objekte, opremu i rekvizite ima 7 članova. Predsjednika povjerenstva imenuje Upravni odbor.

Odlukom o osnivanju povjerenstva i radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.

V. SREDSTVA I FINANCIRANJE

Članak 56.

Imovinu Saveza čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i imovinska prava, na kojima je Savez stekao pravo vlasništva temeljem zakona, valjanog pravnog posla ili na drugi način sukladno zakonu.

Imovinom Saveza upravlja i raspolaže Upravni odbor.

Članak 57.

Materijalnu osnovicu djelatnosti Saveza čine i prava, te novčana sredstva stečena na osnovi zakona ili u skladu sa zakonom.

Članak 58.

Za izvršavanje programskih zadaća i aktivnosti iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba Savez osigurava sredstva iz:

 • Proračuna Grada Zagreba
 • donacija, darovanja i sponzorstava
 • gospodarske aktivnosti trgovačkih društava u vlasništvu Saveza
 • drugih izvora u skladu s zakonom.

Članak 59.

Savez stječe sredstva za svoju i djelatnost svojih članova, uspostavljanjem svih oblika poslovnih odnosa s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama.

Članak 60.

Raspored ukupnih sredstava sporta Grada Zagreba utvrđuje se Planom sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Ako se tijekom godine pokaže potreba i ispune zakonom određeni uvjeti, Plan sredstava može se mijenjati na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje (iste odredbe vrijede i za Financijski plan Saveza).

Pridruženi i privremeni članovi imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene odredbama ovog Statuta osim prava na financiranje programskih zadaća u programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Članak 61.

Temeljem Zakona o udrugama Savez donosi svoj Financijski plan na temelju svih sredstava iz članka 58. ovog Statuta.

Naredbodavac za izvršenje Financijskog plana Saveza je glavni tajnik.

Članak 62.

Sredstva iz članka 58. točke 2., 3. i 4. mogu se koristiti za unapređenje djelatnosti Saveza i članova, te za realizaciju drugih sportskih programa, koji nisu financirani Planom sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, na prijedlog Upravnog odbora i odluke Skupštine.

Članak 63.

Za svaku kalendarsku godinu Skupština Saveza usvaja Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (sportskog programa) i Plana sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Zagreba i Financijskog plana Saveza, te Izvješće o godišnjem obračunu poslovanja.

Prijedlog izvješća iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravni odbor.

VI. STRUČNA SLUŽBA

Članak 64.

Za obavljanje stručnih poslova, radi djelovanja na promicanju obavljanja sportskih djelatnosti, utvrđivanja i provođenja Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, promicanja stručnog rada u sportu, razvoja sporta djece i mladeži, uključivanja što većeg broja građana u sport kroz sportsko-rekreacijske aktivnosti, skrbi o sportskim objektima od značaja za Grad Zagreb, informatičke, informacijske, promidžbene i istraživačko razvojne djelatnosti u sportu, Savez organizira Stručnu službu.

Članak 65.

Stručna služba obavlja stručno programske, razvojne, pravne i kadrovske, financijsko računovodstvene, planske, analitičke, informatičke, istraživačko razvojne, informacijske, marketinške i druge administrativno-tehničke poslove i zadaće koji se postavljaju pred Savez.

Stručna služba obavlja poslove i zadaće za Savez i za, u određenom opsegu, za redovne članove.

Stručna služba obavlja poslove i zadaće iz stavka 1. ovog članka, sukladno odlukama, zahtjevima i intencijama tijela Saveza i naloga glavnog tajnika.

Članak 66.

Status, ustrojstvo, financiranje i organizacija rada Stručne službe uređuje se posebnim aktom Upravnog odbora, a na prijedlog glavnog tajnika.

Članak 67.

Radom Stručne službe rukovodi glavni tajnik Saveza.

Za slučaj spriječenosti, glavnog tajnika zamjenjuje zamjenik glavnog tajnika, kojeg imenuje glavni tajnik.

VII. JAVNOST RADA

Članak 68.

Javnost rada Saveza ostvaruje se:

 • dostavljanjem dokumenta za raspravu i odlučivanje predstavnicima udruženih članica i drugim udrugama kojima je to od interesa,
 • obavještavanjem javnog tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o sjednici tijela,
 • dostupnošću prisustvovanja sjednicama tijela Saveza,
 • objavom informacija o radu Saveza na web stranicama Saveza.

VIII. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 69.

Rad Saveza prestaje ako Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih predstavnika donese odluku o prestanku postojanja udruge ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Članak 70.

U slučaju prestanka postojanja Saveza njegovu imovinu preuzima Grad Zagreb.

Članak 71.

U slučajevima iz članka 48. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 6. Zakona o udrugama provodi se postupak likvidacije.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Upravni odbor i koja se kao likvidator upisuje u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Izmjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na način i po postupku njegova donošenja.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Članak 73.

Svi opći akti Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 74.

Članovi Saveza dužni su uskladiti svoje opće akte s ovim Statutom u roku 180 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 75.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut usvojen na osnivačkoj Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba održanoj 30. prosinca 2013. godine.


PREDSJEDNIK
Nikola Dragaš


Naziv Format Link
Pravilnik o provođenju izbora za tijela SSGZ-a PDF
Poslovnik o unutarnjem ustrojstvu i radu Skupštine SSGZ (pročišćeni tekst) PDF